gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Formació i Docència • Formació Especialitzada

Oncologia Mèdica

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dra. Antonieta Salud Salvia

Supervisor/a

Sra. Lourdes Sotés Garcia

Facultatius especialistes

Dr. Serafín Morales Murillo

Dr. Santiago Miguelsanz Garcia

Dra. Noemí Tuset Der-Abrain

Dra. Ariadna Gasol Cudos

Dra. Eleonor Murata Yonamine

Dr. Juan Felipe Cordoba Ortega

Dra. Isabena Chica de Diego

Dr. Luis Renato May Malaga

Dra. Montserrat Pilar Pampols Felip

Dr. Alberto Rodrigo Caceres

Dr. Robert Montal Roura

Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària (UFISS)

Dra. María Nabal Vicuña

Dr. Jaume Canal Sotelo

Metges residents

Dr. Joel Rafael Veas Rodriguez

Dr. Alvaro Rodriguez Galindo

Dra. Ona Pallise Subirats

Contacte

Sra. M. Carme Ormo Fontanals

mcormo.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705 342

Tutors

Dr. Diego Márquez Medina

Cartera de Serveis

Malalties ateses
Tumors malignes del sistema nerviós central i perifèric
Càncer d'ovari i de les trompes de Falopi
Càncer de coll uterí i d'úter
Càncer de ronyó
Càncers de bufeta i uroteli
Càncer de pròstata
Tumors germinals
Sarcomes de parts toves
Sarcomes ossis
Càncers endocrins
Càncers de cap i coll
Càncer de pell, inclòs el melanoma
Càncer d'origen desconegut
Càncer de pulmó microcític i no microcític, tumors de vies respiratòries, mesotelioma i tumors mediastínics
Càncer de mama
Càncer d'esòfag
Càncer d'estómac
Càncer de còlon i recte
Càncer de pàncreas
Tumors malignes primitius del fetge i de les vies biliars
Tècniques de tractament
Quimioteràpia
   Intravenosa convencional o en infusió continua mitjançant reservori
   Oral
   Experimental dins de l'assaig clínic fase-I-IV
Immunoteràpia
   Ús de productes bioimmunològics:
      Interferons subcutanis o intravenosos
      Interleuquines subcutànies
      Anticossos monoclonals subcutanis o iv
Tractament de suport hematològic
   Factor estimulants de colònies de granulòcits i eritropoetines per via subcutània
Tractaments pal·liatius
   Medicació antiàlgica tant intravenosa com subcutània
Quimioteràpia- radioteràpia concomitant en col·laboració amb amb el Servei de Radioteràpia
Tècniques invasives (diagnòstiques i terapèutiques)
   Toracocentesi
   Paracentesi
   Punció lumbar
Altres
Àrea d'hospitalització
Consultes externes
Hospital de dia
Comitè de Tumors

Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària (UFISS)
Prestacions
Anàlisis de dades clíniques més rellevants
Detecció i avaluació dels símptomes
Avaluació funcional i cognitiva
Avaluació de la situació emocional del pacient i dels seus familiars més directes
Avaluació de la dinàmica familiar i detecció de necessitats socio-laborals
Avaluació del nivell d'informació del pacient i la seva família, així com el registre del sistema de valors i prioritats
Control de símptomes amb mitjans farmacològics i no farmacològics
Estimulació de l'autoestima i autonomia
Suport emocional bàsic i intervencions específiques de psicoteràpia
Informació, gestió de tràmits i ajudes de caràcter social
Coordinació amb altres recursos sanitaris o socio-sanitaris de cara a l'alta, tant a nivell institucional com domiciliari
Avaluació de resultats

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   8,90%
Altes hospitalització 813
Estada Mitjana 9,36
Consulta Externa
Primeres visites 1.673
Visites successives   14.609
Total Visites 16.282
Hospital de Dia
Sessions   14.684
Altra Activitat
Proves
Electrocardiograma 329
ADMINIST.
Avaluació Comité 909
Primera visita d"infermeria 55
Segona opinió 2
Visita per cura d"infermeria 1
Visita successiva d"infermeria 833
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 948
Control de paràmetres i monitorització 742
Cura de ferides i altres lesions 1
Cures d"alimentació i Nutrició 632
Cures de benestar 827
Cures de catèters 64
Cures de comunicació i interacció 706
Cures de mobilització 167
Cures de seguretat 836
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 97
Educació Sanitària 742
Medicació 55
Obtenció de mostres 620

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal