gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Estades Formatives

Estades formatives

Una estada formativa és l’assistència, limitada en el temps, a un servei o unitat de l'Hospital amb l’objectiu d’adquirir, incrementar o millorar determinats coneixements o habilitats, d’acord amb un programa individualitzat i prèviament establert.

Les estades formatives s'han de sol•licitar a la Direcció del Centre, a través de la Unitat de Docència i Formació, i no es poden acordar directament amb els serveis assistencials. Aquesta normativa facilita la correcta acollida del professional extern, l'ordenació dels recursos docents de l'Hospital i la garantia d’un millor aprofitament de l'estada.

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova ofereix 3 tipus d’estades formatives:

1. Estades formatives per a professionals o especialistes en ciències de la salut procedents de centres sanitaris espanyols

Totes les estades han d'estar autoritzades per l’Hospital, prèvia sol•licitud del centre sanitari a la direcció corresponent.

Persona de contacte: Francesc Verges Agustí
Unitat de Qualitat i Formació
Tel. 973705236
E-mail: docenciafsehuav.lleida.ics@gencat.cat

2. Estades formatives per a graduats i especialistes en ciències de la salut que desenvolupen la seva activitat a l'estranger

Regulades pel Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.
Aquestes estades es solicitaran al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, i requeriran l’informe favorable de la Comissió de Docència de l'Hospital.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Profesionales - Información al profesional - Formación

Persona de contacte:
Montserrat Solanilla Puértolas
Secretària de la Comissió de Docència
Tel. 973705236
E-mail: docenciafsehuav.lleida.ics@gencat.cat

3. Estades formatives per a professionals de l'ensenyament

Regulades per l’ Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació dels ensenyants de formació professional a empreses i institucions.
La sol•licitud la formalitzarà el Servei Territorial del Departament d'Ensenyament al director de centre de l’Hospital.

Persona de contacte: Francesc Verges Agustí
Unitat de Qualitat i Formació
Tel. 973705236
E-mail: docenciafsehuav.lleida.ics@gencat.cat

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal